Powiat Nowosądecki Nowy Sącz Starostwo Informacje z Powiatu Nowosądeckiego
Włodzimierz Oleksy
Radny Powiatu Nowosądeckiego
Interpelacje (IV kadencja RPN)

 
Lp. Treść interpelacji dotyczy: Data:
1 dot. czy powiat nowosądecki złożył wniosek o dotację z programu współpracy transgranicznej „PL-SK” 12.01.2011
2 dot. budowy komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dot. wspólnego z Powiatem Gorlickim i zintegrowanymi gminami zamierzenia budowy połączenia uzdrowisk Krynica-Zdrój z Wysową 12.01.2011
3 dot. zapytanie czy w dalszym ciągu istnieja wspólne z Powiatem Gorlickim i zainteresowanymi gminami koncepcje dot. dogodnego połączenia uzdrowisk Krynicy Zdrój z Wysową 12.01.2011
4 dot. odbudowy zniszczonej w wyniku powodzi drogi powiatowej i zabezpieczenia prawego brzegu Popradu w Suchej Strudze Gm. Rytro 12.01.2011
5 dot. układu komunikacyjnego w regionie rz. Poprad w Muszynie 12.01.2011
6 dot. prośby o wykonanie w ciągu drogi powiatowej Powroźnik – Tylicz punktowego odwodnienia w miejscowości Powroźnik 12.01.2011
7 dot. prośby o podanie wszystkich nakładów finansowych przeznaczonych na remonty i inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych na przestrzeni ostatnich 2 kadencji 15.02.2011
8 dot. prośby o podanie terminu zakończenia prac odbudowy mostu nad rzeką Muszynką w miejscowości Muszyna Podjastrzębik, 15.02.2011
9 dot. prośba o zainstalowanie właściwych znaków drogowych „UWAGA STRAŻ” w pobliżu OSP zlokalizowanych na ciągach dróg powiatowych(Złockie, Żegiestów, Muszyna Folwark) 15.02.2011
10 dot. wniosku Rady Sołeckiej wsi Tylicz z prośba o wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wzdłuż trasy Krynica – Tylicz i Powroźnik – Tylicz 15.02.2011
11 dot. zapytanie o termin planowanego generalnego remontu ulicy Kuściuszki w Muszynie? 13.04.2011
12 dot. zapytanie jaki jest przewidziany termin i zakres odbudowy ulicy Piłsudskiego w Muszynie wraz z modernizacją chodnika? 13.04.2011
13 dot. prośba o podanie stopnia zaawansowania prac (dokumentacyjno-projektowych) dotyczących budowy chodnika w ciągu komunikacyjnym na odcinku ul. Pułaskiego w Krynicy do Tylicza 13.04.2011
14 dot. prośba o podanie harmonogramu generalnej modernizacji odcinka drogi powiatowej Mochnaczka-Czyrna-Piorunka -Berest. Prośba o wykonanie czyszczenia rowów i udrożnienia przepustów na w/w odcinku 13.04.2011
15 Prośba o pilną interwencję zmierzającą do naprawy wyjazdu z krynickiej Podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego na drogę główną 14.04.2011
16 dot. uwzględnienia ul. Kościuszki w Muszynie do wykazu dróg zniszczonych podczas ubiegłorocznej powodzi 15.04.2011
17 dot. prośba o pozostawienie zespołu ratownictwa medycznego typu „P” w Piwnicznej Zdroju przynajmniej w godzinach od 7:00-19:00 18.04.2011
18 dot. przyspieszenia działań związanych z uruchomieniem procedur przetargowych na realizację mostu Szczawnik w gminie Muszyna 06.05.2011
19 dot. prośba o wykonanie właściwego odwodnienia drogi powiatowej Tylicz-Powroźnik oraz prośba o wsparcie działań związanych z udrożnieniem koryta rzeki Muszynka w miejscowości Powroźnik na odcinku od ujścia Potoku Słupne 28.10.2011
20 dot. prośba o podjęcie pilnych działań zmierzających do właściwego udrożnienia fos na odcinku drogi powiatowej Berest - Mochnaczka zwłaszcza w miejscowości Czyrna. 20.04.2012
21 dot.prośba o poszerzenie zaplanowanej do remontu nawierzchni drogi o 1 metr (ul. Kościuszki) oraz prośba o zgłoszenie wniosku do MUW o pozyskanie środków powodziowych w kolejnej transzy na dokończenie w/w drogi( pozostaje docinek 700 m).
WSPÓLNA INTERPELACJA (Andrzej Gancarz,Agata Król-Mirek, Włodzimierz Oleksy, Adam Mazur, Marian Ryba)
31.08.2012
22 dot. prośba o wykonanie chodnika znajdującego się na drodze powiatowej w Łomnicy,
dot. prośba o wykonanie chodnika na ul. Polnej w Muszynie od nowego mostu,
dot. prośba o udrożnienie przepustów znajdujących się na drodze powiatowej w Rytrze,
dot. prośba o wyżwirowanie zniszczonej po powodi drogi powiatowej Rytro-Sucha Struga-Głębokie,
dot. prośba o ujęcie w budżecie 2012/13 kwoty na współfinansowanie albumu fotograficznego "Piwniczna-dawniej" autorstwa p. Barbary Krężołek – Paluch.
WSPÓLNA INTERPELACJA RADNYCH POWIATU NOWOSĄDECKIEGO: (Agata Król-Mirek, Adam Mazur,Marian Ryba, Stanisław Węglarz, Włodzimierz Oleksy)
26.10.2012
23 Dot. drogi Krajowej nr 75 – odcinek Nawojowa Krzyżówka
WSPÓLNA INTERPELACJA RADNYCH POWIATU NOWOSĄDECKIEGO: (Wiesław Pióro, Agata Król-Mirek, Adam Mazur, Marian Ryba, Włodzimierz Oleksy)
26.10.2012
24 dot. wystąpienie z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o wykonanie drugiego pasa drogowego na odcinku drogi Roztoka – Krzyżówka - Krynica Zdrój.
WSPÓLNA INTERPELACJA (Agata Król-Mirek, Andrzej Gancarz, Adam Mazur,Włodzimierz Oleksy,Marian Ryba)
26.11.2012
25 dot. prośba o zestawienie plusów i minusów reorganizacji Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Dot. skąd wynika tak duża wielkość środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Czy taki przywilej mają pozostali pracownicy Starostwa czy innych jednostek.
Dot. prośba o podanie kwot współfinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej w Łącku.
26.11.2012
26 dot. prośba o niezwłoczny nadzór w przedmiocie złożenia wniosku do Wojewody Małopolskiego zadania odbudowy mostu na rzece Poprad w miejscowości Muszyna – Folwark.
13.12.2012
27 dot. przygotowania dokumentacji do realizacji inwestycji: budowa drogi ul. Pułaskiego w Krynicy Zdroju dot. uruchomienia tzw. trzeciego pasa na podjeździe Roztoka-Krzyżówka
dot. informacji na temat funkcjonowania filli Urzędu pracy w Krynicy-Zdroju
WSPÓLNA INTERPELACJA RADNYCH POWIATU NOWOSADECKIEGO: (Agata Król-Mirek, Włodzimierz Oleksy,Marian Ryba)
31.01.2013
28 dot. inwestora na ul. Kościuszki na Folwarku w Muszynie
WSPÓLNA INTERPELACJA RADNYCH POWIATU NOWOSADECKIEGO:(Agata Król-Mirek, Włodzimierz Oleksy,Marian Ryba)
31.01.2013
29 dot. budowy trzeciego pasa drogowego pod Krzyżówkę i Ronda na Krzyżówce
WSPÓLNA INTERPELACJA RADNYCH POWIATU NOWOSADECKIEGO:(Marian Ryba, Włodzimierz Oleksy, Antoni Poręba, Agata Król-Mirek, Józef Świgut)
31.01.2013
30 dot. prośba o działania zmierzające do uzyskania środków finansowych na pełną odbudowę mostu na ul. Kościuszki w Muszynie,
dot. prośba o pilotaż i wsparcie finansowe zmierzające do sprawnego zamknięcia kolejnego etapu modernizacyjnego w Krynickim Szpitalu,
dot. apel o wnikliwa analizę problemu wysokiego bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim,
dot. prośba o przygotowanie harmonogramu działań zmierzających do realizacji w latach 2013-2014 zadań
31.01.2013
31 zapytanie dotyczące uwzględnienia w protokole szkód powodziowych, powstałych w 2010 r., drogi powiatowej nr 1515 K- ul. Kościuszki w Muszynie 13.02.2013
32 podjęcia działań zmierzających do weryfikacji szkód popowodziowych na ul. Pułaskiego w Muszynie wzdłuż torów kolejowych tj. mostku z ul. Kościuszki w kierunku przejazdu kolejowego i skrzyżowania z ul. Ogrodową 25.02.2013
33 interpelacji z dnia 31.01.2013 r. dot. pełnej odbudowy mostu na ul. Kościuszki w Muszynie wraz z dojazdem oraz w ramach czy w ramach otrzymanej promesy przewiduje się 100% zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania 28.02.2013
34 dot. prośba o informację dot. wykonania poszerzenia mostu w miejscowości Szczawnik gm.Muszyna,
dot. prośba o wykonanie niezbędnych wiosennych prac remontowych w ciągu dróg i chodników powiatowych na terenie Krynicy, Muszyny, Piwnicznej oraz Rytra
dot. zadania pod nazwą "odbudowa mostu w Czyrnej gm. Krynica
21.03.2013
35 dot. prośba o przygotowanie informacji nt. zakresu prac dot. tzw. SCHETYNÓWKI „Programu odbudowy dróg lokalnych” na drodze powiatowej Chełmiec-Gołkowice. 15.05.2013
36 dot. odwodnienia części drogi powiatowej w Powroźniku na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Nowego Kościoła. 21.10.2013
37 dot. dochowania terminu zakończenia i rozliczenia zadania pod nazwą odbudowa po powodzi mostu na rzece Poprad w Muszynie w ciągu ulic Kościuszki Pułaskiego. 4.11.2013
38 dot. uwzględnienia we wniosku o ubieganie się o środki pomocowe z budżetu państwa na usuwanie szkód powodziowych następujących zadań:
- dot. ulicy Pułaskiego w Muszynie,
- dot. mostu w Czyrnej,
- dot. odcinka nawierzchni w miejscowości Wawrzka gmina Grybów.
11.12.2013
39 dot. redukcji połowy zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” w podstacji Krynicy Zdroju w godzinach nocnych – dotyczy wypracowania stanowiska
WSPÓLNA INTERPELACJA (W.Oleksy, M. Ryba, A. Gancarz, A. Król-Mirek, W.Pióro, A.Mazur, M.Kuczaj, A.Poręba, J.Głód, S.Mrzygłód, J. Leśniak)
20.12.2013
40 dot. utworzenia nowego kierunku nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie 13.01.2014
41 dot. przesłania informacji w formie zestawień rocznych odzwierciedlających dotacje Powiatu Nowosądeckiego przekazane dla SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju w latach 1998 – 2013 oraz wysokość środków przyznanych na szpital w budżecie na 2014 rok 16.01.2014
42 dot. Podziału Województwa Małopolskiego na rejony Ratownictwa Medycznego.
dot. Pozostawienia podstacji pogotowia w Krynicy Zdroju w dotychczasowej obsadzie ZRM
23.01.2014
Powiat Nowosądecki
Projektowanie stron internetowych Projektowanie stron www